N-Joy4Kidz

Initiatief Jeugdhulp Zuid-Limburg

Initiatief Jeugdhulp Zuid-Limburg

​Met dit initiatief doen we elkaar en de jeugdigen van Zuid-Limburg een belofte. Samen zorgen we ervoor dat iedere Zuid-Limburgse jeugdige die dat nodig heeft, samen met zijn systeem, kan rekenen op passende zorg in zijn omgeving. Hiermee realiseren we een solide, toekomstbestendige en betaalbare infrastructuur voor hulp en zorg waarbij de jeugdige zelf (met zijn systeem) zoveel als mogelijk zelf de regie in handen houdt of terugkrijgt. In het uitwerken van deze belofte zit jeugd zelf mee aan de tafel: No decision about youth, without youth!

Iedere jeugdige die het nodig heeft, krijgt snel de juiste hulp en ondersteuning, op de juiste plaats, samen met zijn systeem zodat hij kan groeien en zijn krachten en talenten kan benutten om verder te ontwikkelen. Deze hulp en ondersteuning sluit aan bij de veranderende behoeften van de jeugdigen en hun systeem en past tegelijkertijd binnen de beschikbare budgetten. Om deze zorg te kunnen bieden is er een netwerk beschikbaar van professionals en niet-professionals (de informele zorg) die in het belang van alle jeugdigen van Zuid-Limburg samen met de jeugdige én met elkaar samenwerken, waardoor de juiste combinatie van kennis, kunde en expertise wordt samengebracht om tot de juiste zorg op maat te komen. Hierbij wordt eerst gekeken naar de krachten en mogelijkheden van de jeugdige en zijn systeem zelf, die dan (waar nodig) worden aangevuld met inzet vanuit de basisvoorzieningen (het voorliggend veld) die aanwezig zijn dichtbij de jeugdige. Waar meer specialistische en hoog specialistische hulp noodzakelijk is voor jeugdigen in Zuid-Limburg, wordt deze snel, integraal, op maat en zo kort als mogelijk ingezet.

We willen niet enkel dat hulpbehoevende jeugdigen de best mogelijke hulp krijgen, en zo veel mogelijk thuis. We willen er ook voor zorgen dat er minder jeugdigen in dergelijke situaties terecht komen. We sluiten aan bij het uitgangspunt dat elke jeugdige optimaal thuis op kan groeien. Dit houdt in dat alle jeugdigen zo normaal mogelijk opgroeien, in hun eigen systeem. Als ze hulp nodig hebben, wordt dit binnen hun eigen leefwereld georganiseerd. Concreet willen we samen bereiken dat er minder jeugdigen hoog specialistische jeugdhulp nodig hebben, beter passende hulp, meer oplossingen in de eerste lijn, minder uithuisplaatsingen, reduceren van wachtlijsten en op termijn ook een kostenreductie. Dit doen we inhoud gestuurd en met oog voor de overgang van jongere naar (jong)volwassene. Door een effectiever omgaan met beschikbare mankracht, gebundelde expertise en integraal werken kunnen meer jeugdigen geholpen worden met de beschikbare middelen en streven we er naar de kosten zo laag mogelijk te houden.

Kijk voor meer informatie op https://www.ijzlimburg.nl/

Autisme Netwerk Zuid-Limburg

N-Joy4kidz is aangesloten bij Autisme Netwerk Zuid Limburg.

Het Autisme Netwerk Zuid-Limburg is een samenwerkingsverband van organisaties waarin ervaringsdeskundigheid, inhoudelijke en bestuurlijke deskundigheid rondom autisme verbonden worden. De deelnemers delen kennis, bundelen hun krachten en zoeken samen naar oplossingen voor maatschappelijke knelpunten rondom autisme. Samen werken ze aan een goed ondersteuningsaanbod, in alle levensfasen en op alle levensgebieden voor mensen met autisme en hun omgeving.

Overige samenwerkingsverbanden

Naast samenwerking met collega’s, besteden wij ook aandacht aan maatschappelijke participatie. Door diverse samenwerkingsverbanden en projecten, nemen wij op een leerzame en positieve manier deel aan de maatschappij. Tevens zetten wij ons in voor goede doelen.

Samenwerking