N-Joy4Kidz

Begeleiding

Vormen van begeleiding

Structuur, zelfredzaamheid, eigenwaarde en sociale vaardigheden. Zaken die voor ieder mens zeer belangrijk zijn. Zaken die je van jongs af aan meekrijgt en door je eigen levenservaring vergroot. Maar wat als je door allerlei verschillende oorzaken en situaties, deze zaken niet aangeleerd of onder de knie krijgt in je jeugd? Dan kun je altijd terugvallen op de persoonlijke zorg van N-Joy4kidz.

We willen zorg dragen voor de beperkingen, maar ons vooral richten op de mogelijkheden van het kind. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is de samenwerking met ouders. Communicatie met ouders vinden wij van groot belang. Alvorens een kind bij N-Joy4kidz start zal er een intakegesprek plaatsvinden. Dit kan in de thuissituatie of bij ons op locatie. Samen met de ouders en/of de jongere wordt er een duidelijk en transparant plan opgesteld. Leerzaam en opbouwend, waarbij de gestelde doelen en plezier niet uit het oog worden verloren.

Vormen van begeleiding binnen N-Joy4kidz
Tijdens de intake wordt er samen met ouders en/of de jongere gekeken naar de beste vorm van begeleiding die past bij de hulpvraag.

Individuele begeleiding

De individuele begeleiding de N-Joy4kidz aanbiedt is gericht op de individuele hulpvraag. Zo kan deze vorm van begeleiding in de thuissituatie worden vorm gegeven of bij ons op locatie. Onze individuele begeleiding is gericht op de individuele hulpvraag van de jongere en daarnaast eventuele laagdrempelige opvoedvragen.

​Kernbegrippen die hierbij aan bod komen zijn zelfredzaamheid, ondersteuning op school en structuur aanbrengen.

Groepsbegeleiding

De groepsbegeleiding die N-Joy4kidz aanbiedt is heel divers. De verschillende activiteitengroepen worden in het menu “Over N-Joy” -> “Wanneer is N-Joy?” nader toegelicht. Daarnaast werken wij met drie leeftijdscategorieën: mini’s (4-8 jaar), junioren (9-12 jaar) en de ouderen (13+). Dit is een richtlijn. Wij kijken namelijk naar ieder individu, de ontwikkeling en de behoeften van een kind. Tijdens het organiseren van de diverse activiteitengroepen maken wij gebruik van zowel interne als externe faciliteiten.

Kernbegrippen die daarbij aan bod komen zijn vergroten van sociale vaardigheden, participatie en zelfvertrouwen genereren.

Incrediblez

De Incrediblez is een gestructureerde groep met maximaal 10 kinderen. Deze kinderen hebben allemaal behoefte aan structuur, waardoor de prikkels vanuit de omgeving beperkt worden.

Binnen de Incrediblez werken we met een vast dagschema wat middels pictogrammen is weergegeven. De kinderen komen gespreid binnen vanuit school of thuis en mogen dan vrij spelen. Wanneer de groep compleet is wordt er gestart met de kring. In de kring wordt het dagschema herhaald en besproken wat de activiteit van de dag is. Tevens wordt er in de kring ruimte vrij gemaakt voor een kort gesprekje. Hoe zitten de kinderen erbij en zijn er zaken die belangrijk zijn voor die dag. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het kleurenmonster om de kinderen op een speelse manier hun emoties te laten benoemen. Vervolgens kan er gestart worden met de activiteit.

Positiviteit staat centraal binnen de Incrediblez en daarom werken de begeleiders veelal met de methodiek “Pittige Jaren”. Waarbij de kinderen optimaal gestimuleerd kunnen worden in hun ontwikkeling door middel van beloningen en een positieve benadering!

Drama

Binnen de dramagroep zijn kinderen welkom van jong tot oud. De problematieken zijn hierbij divers, en dat is oké!

Het uitoefenen van toneel helpt bij het bevorderen van de sociale vaardigheden, reguleren van emoties, ontdekking van zichzelf, enzovoorts. Door het dramakarakter krijgen de kinderen de kans om verschillende (spel)situaties uit te proberen binnen een veilige omgeving. Er is geen goed of fout. Oefenen van dagelijkse gebeurtenissen wordt hierdoor vergemakkelijkt en brengt inzicht in het eigen handelen. Daarnaast leren de kinderen ook om de ruimte in te nemen, of juist eens de ruimte aan een ander te geven. Hiermee wordt een balans gemaakt binnen een dynamische groep.

Kanjerz

Deze groep is gericht op tieners met een verstandelijke beperking die ondersteuning nodig hebben bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen.

Binnen de Kanjerz worden er activiteiten ondernomen om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van deze jeugdigen te vergroten. Dit strekt zich over verschillende onderwerpen zoals het omgaan met financiën, je lichamelijke gezondheid, gezonde voeding, sociale vaardigheden en nog veel meer. Daarnaast wordt er actief ingezet op een democratische verstandhouding binnen de groep. Hierdoor worden zaken samen besproken waarbij rekening wordt gehouden met ieder individu. De groepsdynamiek en een onderling positief contact staan dan ook hoog in het vaandel.

Sporten

Sommige jeugdigen hebben naast hun problematiek ook baat bij een fysieke uitlaatklep.

Binnen het sporten werken we aan beide vlakken om de draagkracht en het leerrendement van de cliënt te vergroten. Jeugdigen kunnen hun fysieke onrust kwijt en werken tegelijkertijd aan doelen die passen bij hun problematiek. Hierdoor ervaren ze meer rust en kunnen daardoor aangereikte handvaten sneller eigen maken. Tijdens het sporten maken we vooral gebruik van coörporatieve werkvormen waardoor de jongeren niet alleen bezig zijn met zichzelf als individu maar ook als onderdeel van een groep.

Paardrijden

Het paardrijden wordt op een krachtige manier ingezet om aan specifieke doelen te werken. Doordat de paarden een reactie geven op je gedrag, kun je op een ervaringsgerichte manier leren. Paarden veroordelen je niet, wat voor emotionele veiligheid zorgt. Echter maken paarden door hun reactie inzichtelijk wat de gevolgen van je gedrag kunnen zijn voor anderen.

Kinderen/jeugdigen worden op deze manier bewust gemaakt van hun patronen en gedragingen. Voor kinderen/jeugdigen die niet openstaan voor hulpverlening, kan het paardrijden bij N-Joy4kidz juist een enorme meerwaarde zijn. De kinderen/jeugdigen hebben namelijk niet het gevoel te moeten praten. Samen met de begeleiders wordt er afgestemd op welk paard de cliënt het beste kan rijden. Zo kan het inlevings- en aanpassingsvermogen van kinderen/jeugdigen versterkt worden. Maar ook de thema’s weerbaarheid, zelfvertrouwen en zelfbeeld komen aan bod tijdens het paardrijden.

N-Joy4dragonz

Dungeons and Dragons (afkorting D&D) is een tabletop roleplaying game die vooral in een informele sfeer wordt gespeeld. Het is een soort bordspel dat draait om een gezelschap (de spelers) die binnen een verzonnen setting, bedacht door de Dungeon Master (spelleider), samen het verhaal op eigen wijze verdere invulling geven. De spelers creëren een karakter met een persoonlijkheid, idealen, relaties en eigenschappen en gebruiken deze daarna in een wereld waar iedereen zijn eigen bijdrage in heeft. Ze spelen dus met elkaar en niet tegen elkaar.

D&D is een veilige en leuke plek die aansluit op de belevingswereld van het kind waar ze verschillende vaardigheden (verder) kunnen ontwikkelen. Een plek waar je risico’s mag nemen, je tegen vermoedens in kunt gaan en jezelf kunt overtreffen.